Regulamin Strony Internetowej LiveWebinar

I.               Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje: 

1.              Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług elektronicznych w ramach Strony Internetowej.  

2.              Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.livewebinar.com  

3.              Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której zdolność prawną przyznają osobne przepisy. Użytkownikiem może być Zarejestrowany Użytkownik, Prezenter albo Uczestnik.

4.              Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował Konto na Stronie Internetowej. Zarejestrowanym Użytkownikiem może być wyłącznie osoba prowadzącą działalność gospodarczą, która rejestruje się i korzysta ze Strony Internetowej w ramach i w celu wykonywanej przez siebie działalności zawodowej lub gospodarczej.

5.              Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba, że Administrator Serwisu wyrazi zgodę na kolejne. W zależności od rodzaju zawartej umowy z Właścicielem Strony Internetowej Konto danego rodzaju może pozwalać na korzystanie z określonych przez  Właściciela Strony Internetowej funkcjonalności. W zależności od rodzaju zawartej umowy z Właścicielem Strony Internetowej rejestracja Konta danego rodzaju może być odpłatna lub nieodpłatna.

6.              Asystent Konta - osoba fizyczna wskazana przez Zarejestrowanego Użytkownika do asystowaniu w zarządzaniu Kontem i posiadająca ograniczony dostęp do niektórych funkcji Konta.

7.              Prezenter - osoba fizyczna zaproszona do poprowadzenia spotkania w Pokoju przez Zarejestrowanego Użytkownika.

8.              Uczestnik - osoba fizyczna zaproszona do uczestnictwa w spotkania w Pokoju przez Zarejestrowanego Użytkownika.

9.              Gość – Uczestnik lub Prezenter.

10.          Materiał Użytkownika – treść słowna, graficzna, tekstowa, audio lub video, którą Użytkownik może zamieścić za pośrednictwem Strony Internetowej lub na Stronie Internetowej. Materiał Użytkownika nie może zawierać wizerunków osób fizycznych, chyba że są one dostępne wyłącznie dla Gości.

11.          Właściciel Strony Internetowej - RTCLab sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613170, REGON: 364221213, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł,

12.          Konsument – osoba, która korzysta ze Strony Internetowej dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

13.          Pokój – funkcjonalność Strony Internetowej, która pozwala Użytkownikom przeprowadzenie komunikacji audio i video oraz przekazywanie wiadomości tekstowych. 

14.          Pokój Prywatny – Pokój, do którego dostęp jest udzielony Użytkownikom zaproszonym przez Użytkownika, który utworzył Pokój Prywatny.  

15.          Opłata za usługi świadczone na Stronie Internetowej – opłata umożliwiająca Zarejestrowanym Użytkownikom uzyskanie dostępu do usług oraz pewnych funkcjonalności w z góry ustalonym okresie. Wysokość Opłaty opiera się na aktualnym Cenniku i może podlegać zmianie; zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu.

16.          Okres rozliczeniowy – 30 dni kalendarzowych.

17.          Cennik – aktualny cennik usług zamieszczony na stronie internetowej. Ceny podano jako ceny netto. 

18.          Afiliant - partner handlowy Właściciela Strony Internetowej świadczący usługi w zakresie pozyskiwania nowych klientów na usługi świadczone przez Właściciela Strony Internetowej za pośrednictwem umieszczonego na swojej stronie/stronach internetowych linka afiliacyjnego w oparciu o odrębnie zawartą umowę afiliacyjną.

II.             Postanowienia Ogólne

1.              Regulamin ten określa zasady korzystania ze Strony Internetowej. 

2.              Strona Internetowa jest prowadzona przez Właściciela Strony Internetowej. 

3.              Głównym celem Strony Internetowej jest umożliwienie Użytkownikom przeprowadzenia wzajemnej komunikacji audio, video i tekstowej w obrębie Pokoi. 

4.              Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.     zasady rejestracji oraz korzystania z Konta w ramach Strony Internetowej, 

b.    zasady korzystania ze Strony Internetowej, w tym zasady przekazywania danych przez

Użytkownika na Stronę Internetową, 

c.     zasady korzystania z Pokoju oraz innych funkcjonalności dostępnych w ramach Strony

Internetowej, 

d.    zasady korzystania z usługi newslettera, 

e.    procedurę reklamacji,

f.      informacje dotyczące i zasady funkcjonowania ochrony danych osobowych. 

5.              Minimalne wymogi sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej są następujące: 

a.     Komputer z dostępem do Internetu; 

b.    Dostęp do poczty e-mail lub telefonu komórkowego; 

c.     Rekomendowana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

d.    Dostępne Przeglądarki Internetowe – szczegółowe informacje o kompatybilnych przeglądarkach internetowych są aktualizowane i dostępne tutaj.

e.    W celu skorzystania z funkcjonalności video, komputer Użytkownika należy wyposażyć w kamerę i mikrofon. 

6.              Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie startowej (home page) Strony Internetowej.

7.              Właściciel Strony Internetowej podejmuje starania w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystanie z wszelkich funkcjonalności Strony Internetowej przez 24 godziny na dobę. Jednakże, Właściciel Strony Internetowej zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej w celu przeprowadzenia konserwacji, aktualizacji lub napraw. 

8.              Właściciel Strony Internetowej podejmuje starania w celu zapewnienia, że wszelkie funkcjonalności Strony Internetowej będą niezawodne. Jednakże, Właściciel Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Internetowej. 

9.              Właściciel Strony informuje, a Użytkownik akceptuje, że dostępność niektórych funkcjonalności Strony Internetowej uzależniona jest od innych usługodawców np. YouTube, Spotlightr, Prezi. W przypadku zakończenia świadczenia usług przez takich usługodawców lub też w przypadku zmiany ich zakresu, oparte na nich funkcjonalności Strony Internetowej mogą zostać wyłączone lub zmienione.

10.          Właściciel Strony Internetowej może organizować konkursy, promocje lub gry samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami, dla niektórych lub wszystkich Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji i gier określają odrębne regulacje dostępne w ramach Strony Internetowej. 

III.           Zasady korzystania ze Strony Internetowej 

1.              Wszelkie element graficzne, rozwiązania technologiczne oraz inne elementy stron na Stronie Internetowej, w szczególności kody HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript oraz linki multimedialne, jak również programy dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej są chronione prawami autorskimi, do których uprawniony jest Właściciel Strony Internetowej. 

2.              Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania lub przechowywania zarówno elementów, jak i całej Strony Internetowej oraz jej komponentów w jakikolwiek sposób, jak również w jakimikolwiek kształcie lub formie. 

3.              Użytkownicy spełniający warunek opisany w I.4 powyżej mają możliwość zalogowania się (sign up) na Stronie Internetowej poprzez rejestrację osobistego Konta na Stronie Internetowej. Rejestracja oraz utworzenie Konta na Stronie Internetowej stanowi warunek umożliwiający uzyskanie dostępu do niektórych funkcjonalności Strony Internetowej. 

4.              Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracji udostępnionego na Stronie Internetowej, w którym Użytkownik zobowiązany jest podać następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. 

5.              Zgoda na postanowienia Regulaminu oraz podanie danych określonych w trakcie procedury rejestracji jest obowiązkowym warunkiem rejestracji.  

6.              Korzystanie z funkcjonalności Strony Internetowej przez Zarejestrowanych Użytkowników co do zasady jest odpłatne (Opłata za usługi świadczone na Stronie Internetowej), jednakże Właściciel Strony Internetowej może wprowadzić wolny od opłat okres próbny lub nieodpłatny dostęp do pewnych lub wszystkich funkcjonalności – w trakcie okresu próbnego Zarejestrowany Użytkownik jest jedynie uprawniony do dostępu do jednego konta próbnego.   

7.              Umowa na korzystanie ze Strony Internetowej zostaje zawarta z Zarejestrowanym Użytkownikiem poprzez rejestrację Konta Użytkownika oraz po otrzymaniu płatności lub potwierdzenia płatności zgodnie z punktem 10, z zastrzeżeniem ust.6 powyżej. Jednocześnie z umową o korzystanie ze Strony Internetowej w chwili rejestracji Konta Użytkownika pomiędzy Właścicielem Strony Internetowej a Zarejestrowanym Użytkownikiem zostaje zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Gości, której treść dostępna jest pod tym linkiem: https://www.livewebinar.com/legal/gdpr.Umowy opisane powyżej z Zarejestrowanym Użytkownikiem zostają zawarte na wspólny czas nieokreślony. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Gości rozwiązuje się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy na Korzystanie ze Strony Internetowej. Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę, aby Właściciel Strony jako podmiot przetwarzający korzystał w procesie przetwarzania danych osobowych administrowanych przez Zarejestrowanego Użytkownika z dalszego podmiotu przetwarzającego w osobie AMAZON WEB SERVICES INC. in USA, na zasadach opisanych w w.w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8.              Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę na Korzystanie ze Strony Internetowej poprzez wyrejestrowanie Konta Użytkownika lub poprzez rozwiązanie Umowy na Korzystanie ze Strony Internetowej – rozwiązanie umowy następuje w trybie natychmiastowym. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności w odniesieniu do pozostałego Okresu rozliczeniowego.

9.              Zarejestrowany Użytkownik może w każdym czasie zmienić rodzaj Konta. W przypadku zmiany Konta na odpłatne lub odpłatne w większej niż dotychczas kwocie, zmiana rodzaju Konta uzależniona jest od wniesienia przez Użytkownika odpowiedniej opłaty; pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio. W przypadku zmiany Konta na nieodpłatne lub odpłatne w niższej niż dotychczas kwocie Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności w odniesieniu do pozostałego Okresu rozliczeniowego.

10.          Zawarcie umowy na korzystanie ze Strony Internetowej następuje z chwilą otrzymania zapłaty lub potwierdzenia zapłaty Opłaty za usługi świadczone na Stronie Internetowej na rachunek Właściciela Strony Internetowej, przy czym aż do tego momentu dostęp do Konta nie zostanie udzielony. 

11.          Zarejestrowany Użytkownik dokona zapłaty Opłaty za usługi świadczone na stronie internetowej poprzez przekazanie w wymaganym okresie czasu Właścicielowi Strony Internetowej lub zarejestrowanemu dostawcy usług płatniczych informacji dotyczących karty kredytowej. Lista akceptowanych kart kredytowych znajduje się na stronie internetowej.   

12.          Opłata za usługi świadczone na stronie internetowej za Okres Rozliczeniowy jest pobierana od Zarejestrowanego Użytkownika z góry; uprawnia ona Zarejestrowanego Użytkownika do korzystania ze Strony Internetowej w okresie aż do zakończenia Okresu Rozliczeniowego. Z chwilą zakończenia Okresu Rozliczeniowego Użytkownik zostanie automatycznie obciążony Opłatą za korzystanie ze Strony Internetowej za kolejny Okres rozliczeniowy zgodnie z Cennikiem aktualnym na dzień rozpoczęcia pierwotnego Okresu Rozliczeniowego. 

13.          Akceptując Regulamin, Zarejestrowany Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne pobieranie z karty kredytowej Opłat za usługi świadczone na Stronie Internetowej w kwocie uzgodnionej w chwili rozpoczęcia okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy automatyczne pobieranie Opłat za usługi świadczone na Stronie Internetowej z karty kredytowej nie jest możliwe, Właściciel Strony Internetowej poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika, prosząc go o zaktualizowanie informacji dotyczących karty kredytowej. W przypadku, gdy Opłaty za usługi świadczone na Stronie Internetowej za kolejny Okres Rozliczeniowy nie zostaną zapłacone, Właściciel Strony Internetowej zablokuje dostęp do funkcjonalności Strony Internetowej przez okres 30 dni. Jeżeli w tym okresie Zarejestrowany Użytkownik nie odnowił automatycznego poboru z karty kredytowej, Właściciel Strony Internetowej jest uprawniony do rozwiązania Umowy na Korzystanie niezwłocznie i bez uprzedniego powiadomienia.  

14.          Użytkownik może zawrzeć umowę z Właścicielem Strony Internetowej na darmowe przesyłanie Użytkownikowi newslettera wydawanego w formie elektronicznej przez Właściciela Strony Internetowej. Newsletter jest dostarczany na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w chwili wybranej przez Właściciela Strony Internetowej. Umowa na przesyłanie newslettera jest zawierana na czas nieokreślony, zaś każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. 

15.          Właściciel Strony Internetowej może rozwiązać umowę na korzystanie ze Strony Internetowej lub zapobiec korzystaniu ze Strony Internetowej albo zablokować lub ograniczyć zakres niektórych usług w sposób natychmiastowy, jeżeli Zarejestrowany Użytkownik: 

a.     podczas procedury rejestracji lub procedury płatności na Stronie Internetowej podaje dane, które są nieprawdziwe, niepełne lub zdezaktualizowane, albo wprowadzające                      w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.    narusza, za pośrednictwem Strony Internetowej, prawa osobiste osób trzecich,                          w szczególności prawa osobiste innych Użytkowników Strony Internetowej, 

c.     dopuszcza się innych naruszeń obowiązującego prawa, dobrych praktyk lub zasad współżycia społecznego albo dopuszcza się działań szkodliwych dla reputacji Właściciela Strony Internetowej, jego pracowników, współpracowników oraz kontrahentów.

d.    zarejestruje więcej niż jedno próbne konto. 

16.          Jeżeli Konto zostało rozwiązane z przyczyn opisanych w punkcie 13 lub 15, brak jest podstaw do zwrotu płatności za korzystanie ze strony internetowej, jak również nie przysługuje rekompensata poniesionych kosztów za pozostały Okres rozliczeniowy. 

17.          Osoba, której odmówiono prawa do korzystania ze Strony Internetowej, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Strony Internetowej.  

18.          Użytkownik Strony Internetowej jest zobowiązany w szczególności do: 

a.     niedostarczania, jak również nierozpowszechniania treści zakazanych przez prawo, 

b.    zaniechania czynności takich jak transmitowanie lub zamieszczanie w ramach Strony

Internetowej informacji reklamowych, które nie zostały zamówione,  

c.     korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, 

d.    korzystania z jakichkolwiek treści zamieszczanych w ramach Strony Internetowej jedynie w celach osobistych, 

e.    korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu. 

IV.           Zasady Korzystania z Funkcjonalności Strony Internetowej oraz Transmisja Materiału Użytkownika 

1.              Skorzystanie z niektórych funkcji Strony Internetowej wymaga rejestracji oraz zawarcia umowy na korzystanie ze Strony Internetowej. Użytkownicy dołączający do Pokoju w charakterze uczestników nie są zobowiązani do rejestracji lub zawierania umów. 

2.              Podstawową funkcjonalnością Strony Internetowej jest umożliwienie komunikacji video, audio oraz tekstowej pomiędzy Użytkownikami w tym samym Pokoju. W celu skorzystania z podstawowych funkcjonalności Pokoju nie istnieje konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania. Skorzystanie z niektórych funkcjonalności Pokoju może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na Stronie Internetowej. 

3.              W celu uzyskania dostępu do Pokoju Użytkownik powinien wpisać adres URL w swojej przeglądarce internetowej. Nazwa każdego Użytkownika, który rozpoczyna korzystanie z Pokoju, jest wyświetlana innym Użytkownikom tego Pokoju. W przypadku Pokoju Prywatnego, Użytkownik może rozpocząć korzystanie z takiego Pokoju jedynie po jego akceptacji przez Użytkownika, który utworzył Pokój Prywatny. 

4.              Komunikacja jest możliwa jedynie pomiędzy Użytkownikami, którzy w tym samym czasie korzystają z tego samego Pokoju. Strona Internetowa bez zlecenia ze strony Użytkownika nie zachowuje żadnej komunikacji pomiędzy Użytkownikami. 

5.              Zarejestrowany Użytkownik może utworzyć Pokój Prywatny za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu (sign in) na własne Konto. Zarejestrowany Użytkownik ma zawsze dostęp do utworzonego przez siebie Pokoju Prywatnego. Zarejestrowany Użytkownik może dostosować pewne elementy Pokoju Prywatnego w zakresie opcji udostępnionych przez Właściciela Strony Internetowej. Zarejestrowany Użytkownik, który utworzył Pokój Prywatny, może usunąć Pokój Prywatny ze Strony Internetowej w każdym czasie. 

6.             Zarejestrowany Użytkownik może wskazać dowolną ilość Asystentów Konta. Asystent Konta do czasu usunięcia z Konta posiada uprawnienia do:

 

·     zarządzania Asystentami w ramach danego Konta,

·     zarządzania płatnościami Zarejestrowanego Użytkownika,

·     zarządzania profilem Zarejestrowanego Użytkownika

Za działania lub zaniechania Asystenta Konta odpowiada wyłącznie Zarejestrowany Użytkownik.

7.              Przesyłając posty z Materiałami Użytkownika lub zamieszczając Materiały Użytkownika w ramach Strony Internetowej, Użytkownik przedstawia swoje własne poglądy i opinie oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu opublikowanych treści. Właściciel Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Materiały Użytkownika, chyba że taka odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.  

8.              Użytkownik nie jest upoważniony do przesyłania postów z materiałami Użytkownika lub zamieszczania materiałów Użytkownika, które są: niezgodne z prawem, pornograficzne, wyrażają nienawiść rasową, religijną, lub etniczną, propagują przemoc lub wulgarność oraz ogólnie naruszają obowiązujące przepisy prawa i zasady.  

9.              Korzystanie z Pokoju w celach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zmierzających do organizowania hazardu, w tym gry w pokera, również nie jest dozwolone. 

10.          Wymaga się, żeby każdy Materiał Użytkownika, który jest przesłany postem lub zamieszczony na Stronie Internetowej był wynikiem jego osobistej kreatywności, albo ewentualnie Użytkownik powinien być upoważniony przez właściciela Materiałów do korzystania z nich w ramach Strony Internetowej, jak również spełnione powinny być następujące wymogi: 

a.     Treść Materiału Użytkownika powinna być zgodna z dobrymi praktykami, w szczególności nie może zawierać obraźliwych informacji, 

b.    Treść Materiału Użytkownika nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym ochrony prawa do wizerunku, jak również osobistych praw osób trzecich, 

c.     Treść Materiału Użytkownika nie może stanowić bezpośredniej i celowej informacji handlowej odnoszącej się do podmiotów innych niż Właściciel Strony Internetowej. 

11.          Właściciel Strony Internetowej zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania możliwości przesyłania postów z Materiałami Użytkownika lub zamieszczania Materiałów Użytkownika, które naruszają Regulamin, bez powiadomienia Użytkownika, jak również prawo do zablokowania uczestnictwa na Stronie Internetowej w odniesieniu do osób naruszających postanowienia Regulaminu lub postanowień obowiązujących ogólnych przepisów prawa. 

12.          Podczas przesyłania postu z Materiałem Użytkownika lub zamieszczania Materiału od Użytkownika na Stronie Internetowej, Użytkownik udziela Właścicielowi Strony Internetowej niewyłącznej licencji na korzystanie z treści Materiału Użytkownika jako całości, jak również z wszelkich elementów zawartych w Materiale Użytkownika, w całości lub we fragmentach, wraz z lub bez modyfikacji, bez ograniczeń w czasie, nieodpłatnie oraz bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, nieodpłatnie,

na tych samych warunkach, w celu umożliwienia świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej. 

13.          Właściciel Strony Internetowej lub ustanowiony przez Właściciela Strony Internetowej moderator, jest uprawniony do przekazywania lub modyfikacji Materiału w ramach Strony Internetowej w jakikolwiek sposób, jak również do blokowania lub usunięcia Materiału Użytkownika albo całych konwersacji, jeżeli Materiał Użytkownika narusza Regulamin. 

14.          Właściciel Strony Internetowej zastrzega sobie prawo do nałożenia kary na Użytkownika, który narusza Regulamin poprzez zamieszczanie treści lub innych materiałów o charakterze reklamowym, jak również zamieszczanie reklam na warunkach komercyjnych. 

15.          Jeżeli w związku z naruszeniem prawa lub uprawnień osoby trzeciej przez Materiał Użytkownika przesłany postem lub zamieszczony na Stronie Internetowej, Właściciel Strony Internetowej może ponosić odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, Użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia Właściciela Strony Internetowej z takiej odpowiedzialności w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, oraz, jeżeli Właściciel Strony Internetowej poniesie straty lub wydatki, zrekompensować te straty lub wydatki w pełnej kwocie. 

V.  Prawo Odstąpienia dla Konsumenta 

1.              Zasady opisane poniżej dotyczą umów: 

a.     na korzystanie ze Strony Internetowej,

b.    na usługę newslettera.

2.              Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty jej zawarcia przy użyciu formularza stanowiącego Aneks nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminów wystarczy wysłanie przed tą datą oświadczenia woli. Formularz stanowiący aneks do wspomnianej wyżej ustawy, uzupełniony o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest dostępny na panelu Konta. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do następujących umów: 

a.     umowy na usługi, jeżeli Właściciel Strony Internetowej w pełni wykonał usługę na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Konsumenta, który został przed rozpoczęciem świadczenia usługi poinformowany, że po wykonaniu usługi przez Właściciela, traci przysługujące mu prawo do odstąpienia, 

b.    na dostawę gazet, periodyków i magazynów, z wyłączeniem umowy na subskrypcję, 

c.     na dostawę treści cyfrowych, które nie są zachowane na materialnym nośniku, jeżeli wykonanie umowy rozpoczyna się na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie oraz po poinformowaniu go przez

Właściciela o utracie prawa do odstąpienia, 

d.    w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 

3.              W zależności od rodzaju umowy zawartej przez Konsumenta z Właścicielem Strony Internetowej dotyczącej Strony Internetowej, Właściciel Strony Internetowej może, uwzględniając charakter towarów i usług oferowanych konsumentowi: 

a.     wymagać od Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od danej umowy zawartej na odległość;

b.    wymagać od Konsumenta zgody na świadczenie usług w całości przed upływem terminu na odstąpienie od danej umowy zawartej na odległość; 

c.     wymagać od Konsumenta zgody na świadczenie usług w formie dostarczenia treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku przed upływem terminu na odstąpienie od danej umowy zawartej na odległość. 

VI.           Reklamacje

Wszelkie inne reklamacje dotyczące korzystania ze Strony Internetowej należy kierować na adres [email protected] . Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę reklamacji. 

Właściciel Strony Internetowej jest zobowiązany rozpatrzyć każda reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych. 

VII.         Dane osobowe

1.              Dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika są przetwarzane przez Właściciela Strony Internetowej na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej tutaj https://www.livewebinar.com/legal/privacy .

2.              Dane osobowe Użytkowników w zakresie korzystania ze strony www w sposób nie związany z korzystaniem z Pokoi (zbierane automatycznie) są przetwarzane przez Właściciela Strony Internetowej na zasadach opisanych w Polityce Cookie i inne technologie na stronie WWW dostępnej tutaj

https://www.livewebinar.com/legal/cookies .  

 

3.              Dane osobowe Gości w zakresie korzystania z Pokoi przetwarza Zarejestrowany Użytkownik, który wystosował do Gościa zaproszenie do uczestnictwa w Pokoju. W tym kontekście Administratorem danych Gości korzystających z Pokoi jest więc Zarejestrowany Użytkownik. Jeżeli taki Zarejestrowany Użytkownik objęty jest działaniem Prawa Unii Europejskiej wszelkie prawa Gości i obowiązki tego Administratora w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) realizowane są w relacji z Zarejestrowanym Użytkownikiem. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie jest objęty działaniem Prawa Unii Europejskiej, w/w aspekty regulowane są przez inne prawo właściwe dla tego Zarejestrowanego Użytkownika.

4.              W kontekście postanowień ust.3 powyżej Właściciel Strony Internetowej jest podmiotem przetwarzającym, któremu Zarejestrowany Użytkownik powierzył na podstawie odrębnej umowy stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu przetwarzanie danych osobowych Gości.

5.              Dane osobowe podane w celu uzyskania usługi przesyłania newslettera są przetwarzane przez Właściciela Strony Internetowej na zasadach opisanych w załączniku do niniejszego Regulaminu – Dane osobowe w usłudze newsletter. 

VIII.       Odpowiedzialność Właściciela Serwisu 

1.              Odpowiedzialność Właściciela Strony Internetowej, jego pośredników, pracowników (niezależnie od podstawy zatrudnienia), podmiotów powiązanych z Właścicielem Serwisu oraz podwykonawców jest ograniczona jedynie do kwoty ostatniej Opłaty za usługi świadczone na stronie internetowej uiszczonej przez Zarejestrowanego Użytkownika – Opłaty za usługi świadczone na Stronie Internetowej mogą być zwrócone jedynie w przypadkach opisanych w Regulaminie lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność Właściciela Strony Internetowej, jego pośredników, pracowników (niezależnie od podstawy zatrudnienia), podmiotów powiązanych z właścicielem Serwisu oraz podwykonawców z tytułu szkód pośrednich oraz utraconych korzyści. 

2.              Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, nie ma zastosowania do spraw, w których szkoda została wyrządzona umyślnie. 

3.              Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, nie ma zastosowania do spraw, w których roszczenie wnosi Konsument, zaś ograniczenie odpowiedzialności jest wyłączone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

IX.           Postanowienia Końcowe

1.              W przypadku Użytkowników, którzy nie są Konsumentami, sądem właściwym dla jakichkolwiek sporów powstałych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela Strony Internetowej. 

2.              W jakichkolwiek sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy prawa obowiązujące na obszarze Polski. 

3.              Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.05.2018 r.

4.              Właściciel Strony Internetowej może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Zmiany te mogą być podyktowane zmianami w czynnościach o charakterze technologicznym, prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym podejmowanych przez Właściciela Strony Internetowej, jak również w związku ze zmianami w strukturze lub treści Strony Internetowej albo w ofercie Właściciela Strony Internetowej. O wszelkich zmianach w Regulaminie Użytkownik zostanie powiadomiony na Stronie Internetowej, przy czym zmiany te wchodzą w życie w dacie powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym w drodze opublikowania Regulaminu w nowej wersji na Stronie Internetowej, wraz z informacją o treści Regulaminu i zmianach. 

5.              Zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu również za pośrednictwem e-maila; przysługuje im 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie ze Strony Internetowej w drodze likwidacji Konta Użytkownika lub rozwiązanie nastąpi w dacie określonej w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają oni zgody na zmiany. Likwidacja Konta lub rozwiązanie Umowy na Korzystanie ze Strony Internetowej z powodu zmian w Regulaminie nie uprawnia Użytkownika innego niż Konsument w żaden sposób do żądania zwrotu Opłaty za korzystanie ze Strony Internetowej lub do innych roszczeń o pokrycie kosztów opłat albo innych rekompensat. 

6.              W celu uniknięcia wątpliwości, ustala się, że zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiana Cennika nie wpływa na wysokość kwoty Opłat za korzystanie ze Strony Internetowej za Okresy rozliczeniowe wcześniejsze niż zmiana. 

Załączniki:

 

1. Załącznik dotyczący danych osobowych w usłudze newsletter.

 

               

             

Załącznik nr 1 do Regulaminu Strony Internetowej www.livewebinar.com  

DANE OSOBOWE W USŁUDZE NEWSLETTER

Nota Informacyjna w kontekście przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie usługi newslettera jest RTCLab sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613170, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, posiadającą NIP: 5842748894.

Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także innych przepisów prawa polskiego.

Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie Administratora dostępny jest pod adresem korespondencyjnym RTCLab sp. z o.o., al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, a także pod adresem email [email protected].

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie usługi newsletter:

1.       Przetwarzanie następujących kategorii Twoich danych osobowych: adres email, jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi newslettera drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem (art.6 ust.1 lit.b RODO) i w tym celu są te dane przetwarzane;

 

2.       Następujące kategorie Twoich danych osobowych: adres email, przekazywane będą innym podmiotom w celach koniecznych do ich przetwarzania zgodnie z zadeklarowanym przez Administratora celem przetwarzania lub zgodnie z Twoją dyspozycją. Odbiorcy, którym przekazujemy Twoje dane to AMAZON WEB SERVICES INC. w USA.   

 

3.       Administrator zamierza przekazać następujące kategorie Twoich danych osobowych: adres email, do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).  Kraj ten oferuje odpowiednie standardy zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych, co potwierdziła Komisja Europejska w ramach tzw. Privacy Shield. 

 

4.       Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa powyżej do momentu rozwiązania umowy na usługę newslettera, przez co należy rozumieć również wypisanie się z listy mailingowej przez kliknięcie w stosowny link znajdujący się w danej wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera. 

 

5.       Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 

6.       Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutki niepodania danych są następujące:

 

    brak możliwości skorzystania z usługi newslettera, do wykonania której dane te są konieczne;

 

 

(więcej o Twoich prawach na końcu niniejszego dokumentu)

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

 

Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

 

Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, pisemnie, mailowo lub telefonicznie korzystając z danych Administratora wskazanych na wstępie niniejszego dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

Twoje Prawa względem ADO (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych są następujące:

 

Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dostępu Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem ; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Informacje o tych uprawnieniach Administrator zamieścił w ramce pod główną informacją, powyżej.  

 

Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres www.livewebinar.com , pocztą na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszego dokumentu.