Polityka Prywatności

RTCLab sp. z o.o. (zwana dalej „Właścicielem Strony Internetowej”), właściciel strony internetowej https://www.LiveWebinar.com (zwanej dalej „Stroną Internetową”) działa z zachowaniem najwyższego szacunku wobec swoich użytkowników i zapewnia ochronę ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem jakichkolwiek danych lub informacji zapisanych lub odczytanych na urządzeniu końcowym. 

Opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności w celu uszczegółowienia i wskazania zasad oraz mechanizmów pobierania i przetwarzania danych.

Właściciel Strony Internetowej pobiera dane osobowe oraz inne różne dane. W zależności od rodzaju danych, ich pobieranie następuje na żądanie użytkownika lub automatycznie.   

Drogi Użytkowniku, używając w jakikolwiek sposób tej strony internetowej akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Nota Informacyjna w kontekście przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest RTCLab sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613170, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, posiadającą NIP: 5842748894.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także innych przepisów prawa polskiego.

 

Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie Administratora dostępny jest pod adresem korespondencyjnym RTCLab sp. z o.o., al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, a także pod adresem e-mail [email protected].

 

Pojęcia pisane wielką literą poniżej mają znaczenie nadane im treścią Regulaminu Strony Internetowej dostępnego tutaj w zakresie w jakim są tam zdefiniowane.

 

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 

1.     Przetwarzanie następujących kategorii Twoich danych osobowych:

1)         Email;

2)         Hasło;

3)         Nickname

4)         Imię i Nazwisko;

5)         Numer telefonu

6)         Kraj, ulica, miasto, stan/województwo

7)         Nazwa firm;

8)         Strefa czasowa;

9)         Format czasu i daty;

10)       Zdjęcie profilowe;

11)       Notka informacyjna;

12)       Adres IP;

13)       Historia logowań;

14)       Historia zmian hasła;

15)       Historia zmian pakietu usług;

16)       Ustawienia zewnętrznego magazynu danych;

17)       Ustawienia limitów systemu;

18)       System Operacyjny;

19)       Nazwa i wersja Przeglądarki;

20)       Rodzaj urządzenia;

21)       Data i godzina wejścia i wyjścia na/ze spotkania;

22)       Rola uczestnika spotkania;

23)       Aktywność zakładki okna przeglądarki;

24)       Nawiązywanie połączenia;

25)       Zestawienie połączenia;

26)       Problem z połączeniem;

27)       Odpowiedzi na pytania;

28)       Akcja potwierdzająca uczestniczenie w spotkaniu i jej brak;

29)       Rozpoczęcie i zakończenie transmisji;

30)       Nawiązywanie połączenia i jego zestawianie;

31)       Problem z połączeniem;

32)       Uruchomienie odtwarzania filmu;

33)       Zatrzymanie odtwarzania filmu;

34)       Zmiana pozycji odtwarzania;

35)       Zakończenie odtwarzania filmu;

36)       Uruchomienie pokazu slajdów;

37)       Zmiana slajdu;

38)       Zakończenie pokazu slajdów;

39)       Uruchomienie przeglądarki plików.

jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej korzystania ze Strony Internetowej w zakresie standardowych funkcjonalności zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem (art.6 ust.1 lit.b RODO) i dane te są przetwarzane w tym celu.

 

2.     Przetwarzanie następujących kategorii Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (art.6 ust.1 lit.c RODO) ciążących na administratorze w obszarze rachunkowości i podatków.

 

3.     Kategorie Twoich danych osobowych wskazane w pkt 1 i 2 powyżej przekazywane będą innym podmiotom w celach koniecznych do ich przetwarzania zgodnie z zadeklarowanym przez Administratora celem przetwarzania lub zgodnie z Twoją dyspozycją. Odbiorcy, którym przekazujemy Twoje dane to AMAZON WEB SERVICES INC. w USA w zakresie korzystania ze Strony Internetowej w zakresie standardowych funkcjonalności zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników oraz współpracującej firmie księgowej, w celach księgowych i podatkowych. 

 

4.     Administrator zamierza przekazać kategorie Twoich danych osobowych wskazane w pkt 1 i 2 powyżej do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).  Kraj ten oferuje odpowiednie standardy zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych, co potwierdziła Komisja Europejska w ramach tzw. Privacy Shield.

 

5.     Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa:

 

1) w pkt 1 powyżej do momentu wykonania lub rozwiązania umowy na świadczenie usługi korzystania ze Strony Internetowej w zakresie standardowych funkcjonalności zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników;

2) w pkt 2 powyżej do momentu ustania obowiązków podatkowych (6 lat od końca roku podatkowego) lub ustania roszczeń wobec Ciebie oraz Twoich wobec Administratora, a związanych z umową na świadczenie usługi korzystania ze Strony Internetowej w zakresie standardowych funkcjonalności zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników.

 

6.     Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

7.     Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutki niepodania danych wskazanych pkt 1 i 2 powyżej koncentrują się na niemożliwości wykonania umowy na świadczenie usługi korzystania ze Strony Internetowej w zakresie standardowych funkcjonalności zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników.

 

 

(więcej o Twoich prawach na końcu niniejszego dokumentu)

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

 

Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, pisemnie, mailowo lub telefonicznie korzystając z danych Administratora wskazanych na wstępie niniejszego dokumentu.

 

 

Twoje Prawa względem ADO (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych są następujące:

 

Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dostępu Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem ; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Informacje o tych uprawnieniach Administrator zamieścił w ramce pod główną informacją, powyżej. 

 

Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres [email protected] pocztą na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszego dokumentu.

 

 

Dane pobierane w trakcie rejestracji.

Jeżeli chcesz użyć określonych funkcji na naszej Stronie Internetowej zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników musisz w tym celu zarejestrować się (sign up). W trakcie rejestracji poprosimy o podanie twoich danych osobowych, jak również dodatkowych danych, które mogą nie stanowić danych osobowych, ale są także objęte niniejszą Polityką. Przekazanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), jednakże jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z funkcjonalności Strony Internetowej zarezerwowanych dla Zarejestrowanych Użytkowników.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Właściciela Strony Internetowej działającego jako administrator danych osobowych w celu i w sposób określony powyżej w nocie informacyjnej.

Dane pobierane w trakcie kontaktu z nami

Kiedy kontaktujesz się z nami w celu wykonania danej czynności (tj. zgłoszenia reklamacji) za pośrednictwem Strony Internetowej, telefonu lub e-maila, będziemy ponownie wymagali od Ciebie przekazania nam Twoich danych osobowych w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz możliwości kontaktu zwrotnego. Powyższe znajduje zastosowanie do tych samych danych osobowych, które Ty, Użytkowniku, uprzednio nam przekazałeś. Ponownie, przekazanie tych danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne w celu wykonania pewnych czynności lub pozyskania informacji, których wymagasz.

Wykorzystanie danych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu dozwolonym przez udzieloną zgodę lub w celu dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dane pobrane automatycznie mogą być wykorzystane w celu analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, jak również w celu zebrania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane pobierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Właścicielem Strony Internetowej będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia udzielenia prawidłowej, pełnej i efektywnej odpowiedzi na twoje pytanie.

W razie naruszenia Regulaminu stanowiącego naruszenie prawa, jak również w przypadku braku takiego naruszenia, lecz w oparciu o inne przepisy prawa, Właściciel Strony Internetowej może, w przypadkach wymaganych przez prawo, ujawnić organom sądowym Twoje dane, w tym dane osobowe.

Ochrona Twoich danych

Właściciel Strony Internetowej będzie chronił Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Podejmujemy wysiłki w celu zapewnienia ochrony, poufności i integralności danych osobowych pobranych za pośrednictwem strony internetowej. W szczególności, podejmujemy kroki zmierzające do ograniczenia dostępu do danych osobowych pobranych za pośrednictwem strony internetowej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług za pomocą strony internetowej. Ponadto, zatrudniamy personel specjalnie szkolony w zagadnieniach ochrony danych osobowych, który przeprowadza periodyczne testy bezpieczeństwa naszych systemów pobierania danych.

W jaki sposób skontaktujemy się z Tobą?

Jeśli w trakcie korzystania ze strony internetowej wybierzesz dostępną opcję “Powiadomienie e-mail” lub podobną, otrzymasz od nas wiadomość e-mail.

Jeśli w trakcie korzystania ze Strony Internetowej wybierzesz dostępną opcję “Powiadomienie widomością tekstową” lub podobną, otrzymasz od nas wiadomość tekstową (sms).

Jeśli w trakcie wypełniania formularza wyślesz do nas wiadomość, możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie, e-mailem lub za pośrednictwem faksu w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.

E-maile

Niektóre funkcjonalności naszej Strony Internetowej umożliwiają wysyłanie do nas e-maili. Informacje wysłane w ten sposób będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Jednakże, zwróć uwagę, że e-mail nie zawsze stanowi bezpieczny sposób wymiany informacji. Z tego względu sugerujemy niezamieszczanie w e-mailu danych wrażliwych.  

Ankiety

Właściciel Strony Internetowej może używać różnych ankiet on-line w celu pozyskania opinii i informacji od przypadkowych użytkowników Strony Internetowej. Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne.

Ankiety są anonimowe. Właściciel Strony Internetowej pobiera jedynie automatyczne dane IP komputera, z którego wysyłana jest ankieta, jednakże nie przypisuje wyników do danego numeru IP.

Specjalna ochrona danych osobowych należących do dzieci

Priorytetem Właściciela Strony Internetowej jest ochrona danych osobowych należących do dzieci. W każdym przypadku pobierania danych osobowych osoby poniżej 13 roku życia, konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego. W każdym przypadku dalszego ujawnienia danych osobowych osoby poniżej 13 roku życia, konieczne jest uzyskanie zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego dziecka. Rodzice i opiekunowie prawni dziecka posiadają dostęp do danych dotyczących dziecka poniżej 13 roku życia oraz są uprawnieni do podejmowania decyzji w przedmiocie dalszego przetwarzania tych danych w taki sam sposób, jak w odniesieniu do własnych danych osobowych.

Partnerzy

Niniejszej Polityki Prywatności nie stosuje się do stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki są wyświetlone na naszej stronie internetowej. Jednakże, przyjmij do wiadomości, że Właściciel Strony Internetowej dopuszcza transfer danych pomiędzy tą stroną internetową i Archiebot, partnera LiveWebinar.

Strona Internetowa korzysta z Usług API YouTube (YouTube API Services), których aktualne warunki korzystania (Warunki Korzystania YouTube) dostępne są tutaj. Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik wyraża zgodę na treść aktualnych Warunków Korzystania YouTube oraz zobowiązuje się przestrzegać Warunków Korzystania YouTube. Korzystając ze Strony Internetowej Użytkownik wyraża również zgodę na treść aktualnej Polityki prywatności Google dostępnej tutaj (Polityka Prywatności Google). Warunki Korzystania YouTube oraz Polityka Prywatności Google mogą być zmieniane na zasadach wskazanych w ich treści.

Zmiany Polityki Prywatności

Oferta Właściciela Strony Internetowej może z upływem czasu ulec rozszerzeniu. Ulegną również zmianie technologie, standardy i wymogi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Właściciel Strony Internetowej może, a niekiedy będzie musiał, wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Po każdej zmianie, nowa wersja Polityki Prywatności pojawi się na stronie internetowej wraz z pełnym komunikatem oraz wejdzie w życie w nowej formie w dacie powiadomienia o jej zmianie poprzez umieszczanie jej na Stronie Internetowej. Wszelkie zmiany będą należycie wyróżnione w trakcie pierwszych 30 dni od daty, w której zmiana została wprowadzona.

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie_internetowej